Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6624/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện
 7
 13/01/2021
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Đông Sơn - Bưng Cây Sắn

Đính kèm Quyết định

Văn phòng HĐND và UBND huyện