Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6623/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện
 8
 13/01/2021
Quyết định số 6623/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 1)

Đính kèm Quyết định

Văn phòng HĐND và UBND huyện