Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
 1625
 17/03/2020
Kế hoạch Số: 1598/KH-UBND Châu Thành, ngày 17 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020

              

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch xét tuyển, tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

I. Mục đích, yêu cầu:

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và bố trí nhân sự của các đơn vị trường học công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

Nhằm để thực hiện tốt nguyên tắc quản lý Nhà nước về quản lý, tuyển dụng và sử dụng viên chức Nhà nước đúng vị trí việc làm.

II. Về nguyên tắc tuyển dụng:

Xét tuyển và tuyển dụng nhân sự phải khách quan, đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, đúng trình độ đào tạo và nhu cầu công việc. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa các thí sinh.

B. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

I. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Xét tuyển (Phỏng vấn).

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

1. Số biên chế viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo được giao năm học  2019 - 2020 là 923 (Biên chế SN: 871, HĐ NĐ68: 52)

2. Biên chế hiện có:

2.1. Biên chế đã sử dụng là 837 (trong đó viên chức là: 788, Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 49).

2.2. Biên chế chưa sử dụng là 86 (trong đó viên chức là: 83, Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 03).

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 người.

3.1. Vị trí việc làm giáo viên mầm non tuyển dụng 33 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Trường Mẫu giáo Đông Phú: tuyển dụng 03 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng II. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Đông Phước: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạn IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Họa Mi: tuyển dụng 04 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên mầm non hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Phú Hữu: tuyển dụng 06 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 03 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên mầm non hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Phú Hữu A: tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạn III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Phú Tân: tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạn III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ: tuyển dụng 08 tiêu.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên mầm non hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 06 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mầm non Ánh Dương: tuyển dụng 03 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên mầm non hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

- Trường Mầm non Đông Thạnh: tuyển dụng 04 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên mầm non hạng II. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Mầm non; Giáo dục Mầm non.

3.2. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học tuyển dụng 42 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Trường Tiểu học Đồng Khởi: tuyển dụng 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Đông Phú 1: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Đông Thạnh 1: tuyển dụng 04 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Đông Thạnh 2: tuyển dụng 05 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1: tuyển dụng 07 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 06 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2: tuyển dụng 05 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 04 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Phú An: tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Phú Hữu 1: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Phú Hữu 2: tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

- Trường Tiểu học Phú Hữu 3: tuyển dụng 02 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng IV. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung học sư phạm chuyên ngành Âm nhạc.

- Trường Tiểu học Phú Hữu 4: tuyển dụng 05 chỉ tiêu.

+ Tuyển dụng 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học học sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

+ Tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành có liên quan tin học.

- Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu: tuyển dụng 04 vị trí. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiểu học; Giáo dục Tiểu học.

3.3. Vị trí việc làm nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tuyển dụng 01 vị trí. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học Vật lý kỹ thuật.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

4.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.                                                                       

c) Có đơn đăng ký dự tuyển,

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ:

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng), chứng chỉ A (đối với các thí sinh tốt nghiệp trung cấp) trở lên (trường hợp đăng ký xét tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh phải chứng chỉ ngoại ngữ khác); chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

g) Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

h) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng yêu cầu trở lên và có chuyên ngành đúng với vị trí cần tuyển.

4.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

c) Có dị dạng lớn về hình thể không phù hợp với môi trường sư phạm.

d) Phát âm bị ngọng, lắp.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thủ tục đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 27/4/2020 trong giờ hành chính.

2.2. Địa điểm: Người dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức) huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang số điện thoại: 0293.3956.000 (địa chỉ lầu 2 trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) Chuyên viên phụ trách: Đoàn Quốc Cường số điện thoại: 0939.797768 hoặc Tô Thành Trung số điện thoại: 0939.158855.

3.Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:

- Thời gian: dự kiến lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2020.

- Địa điểm: dự kiến tại Hội trường I - UBND huyện Châu Thành.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

* Kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 có Hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2012;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

* Vị trí giáo viên mầm non:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

- Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24/12/2015;

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành.

* Vị trí giáo viên tiểu học:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành  ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT;

- Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành.

* Vị trí nhân viên thiết bị:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 3 Điều 10 định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP(nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.Cụ thể:

Dưới 100 thí sinh: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Từ 500 thí sinh trở lên: Mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

4. Kết quả xét tuyển:

Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo trực tiếp kết quả xét tuyển đến đơn vị tuyển dụng viên chức và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Niêm yết công khai danh sách tại phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, cổng thông tin điện tử của huyện Châu Thành (địa chỉ: chauthanh.haugiang.gov.vn), Thông báo trên Đài Truyền thanh huyện.

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển sẽ yêu cầu thí sinh trúng tuyển hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân huyện để trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020. Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả xét tuyển của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang. Ủy ban nhân dân huyện sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức; giao Hội đồng xét tuyển viên chức thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để có chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện./.

 

 

 

Phòng Nội vụ

Tập tin đính kèm

  203541_100.Mẫu ký số UBND.docx