Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch sử dụng đất 2019_Biểu số liệu
 151
 19/11/2019
Biểu số liệu
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  203419_3-bieu so lieu.xls