Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
 157
 01/11/2019
Quyết định số: 6702/QÐ-UBND, ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Đính kèm Quyết định chi tiết
Văn phòng HĐND và UBND huyện