Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Phước Hòa, cầu Kênh Lớn, cầu Kênh Nhỏ
 98
 20/08/2019
Quyết định số 4828/QÐ-UBND, ngày 16/8/2019 của UBND huyện Châu Thành

Đính kèm tệp tin


Văn phòng HĐND và UBND huyện