Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)
 101
 17/06/2019
Quyết định số 3515/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

Đính kèm tệp tin


Văn phòng HĐND và UBND huyện