Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)
 96
 17/06/2019
3512/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện