Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định việc phê duyệt quyết toán công trình: Lộ giao thôn nông thôn ấp Kinh Mới thị trấn Ngã Sáu; hạng mục: Lộ bê tông xi măng 3m x 195m
 101
 10/05/2019
Quyết định số 2408, ngày 07/5/2019 của UBND huyện Châu Thành

Đính kèm tệp tin


Văn phòng HĐND và UBND huyện