Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phê duyệt quyết toán công trình: Nhà Văn hóa ấp Phú Thọ xã Đông Phú
 31
 17/01/2018
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nhà Văn hóa ấp Phú Thọ xã Đông Phú
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  qd-322.pdf