Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Đông Phú
 44
 10/01/2018
Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Đông Phú
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  qd-199.pdf