Dự án, mua sắm công
Đóng

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: NCSC tuyến đường Kênh Nhà Thờ

Quyết định số 3285A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: NCSC tuyến đường Kênh Nhà Thờ

 01/01/2018

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: NCSC Trường THCS Nguyễn Văn Quy (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

Quyết định số 3283A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: NCSC Trường THCS Nguyễn Văn Quy (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

 01/01/2018

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Phú Tân (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

Quyết định số 3282A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Phú Tân (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

 01/01/2018

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Ngô Hữu Hạnh (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

Quyết định số 3281A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Ngô Hữu Hạnh (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

 01/01/2018

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiều học Đồng Khởi (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

Quyết định số 3280A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiều học Đồng Khởi (nâng cấp, sửa chữa các thiết chế để công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

 01/01/2018

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiều học Ngô Hữu Hạnh 5 (Xây dựng các thiết chế để tái công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

Quyết định số 3279A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiều học Ngô Hữu Hạnh 5 (Xây dựng các thiết chế để tái công nhận đạt chuẩn Quốc gia)

 01/01/2018

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà ăn, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn Ngã Sáu.

Quyết định số 3278A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà ăn, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn Ngã Sáu.

 01/01/2018

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Đông Phước A và Trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi nghĩa

Quyết định số 3276A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Đông Phước A và Trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi nghĩa

 01/01/2018

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương, Mẫu giáo Họa Mi và Mẫu giáo Phú Tân

Quyết định số 3275A/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương, Mẫu giáo Họa Mi và Mẫu giáo Phú Tân

 01/01/2018

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1, Ngôn Hữu Hạnh 2 (Khu B), Ngô Hữu Hạnh 3

Quyết định số 3274A/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Châu Thành về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1, Ngôn Hữu Hạnh 2 (Khu B), Ngô Hữu Hạnh 3

 01/01/2018