Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 693
 13/04/2020
Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2020

THỨ HAI, NGÀY 13/4:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, dự hội ý Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện.

THỨ BA, NGÀY 14/4:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện (cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 15/4:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện (cả ngày).

THỨ NĂM, NGÀY 16/4:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, sơ kết công tác quý I, triển khai Chương trình công tác quý II/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy nghe Tổ biên tập văn kiện báo cáo công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ SÁU, NGÀY 17/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Văn phòng HĐND và UBND huyện