Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 560
 10/04/2020
Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020

THỨ HAI ĐẾN THỨ NĂM, NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 09/4/2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

THỨ SÁU, NGÀY 10/4

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan). Chiều chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

(Nếu có họp đột xuất, Văn phòng HĐND và UBND huyện  sẽ thông báo đến cơ quan, đơn vị biết tham dự).

Văn phòng HĐND và UBND huyện