Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1015
 26/03/2020
Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020

THỨ HAI, NGÀY 23/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự làm việc với các ngành có liên quan về số liệu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

 - PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

THỨ BA, NGÀY 24/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự phiên trù bị đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và kết quả triển khai thực hiện kết luận Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp” (Phòng văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo của huyện), mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

  - PCT. Thường trực: 7 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đảng viên Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 13 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, làm việc với Công an tỉnh về trao đổi các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo Công an huyện, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Công an huyện chuẩn bị báo cáo và thông tin thời gian làm việc đến Công an tỉnh), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Thuý).

THỨ TƯ, NGÀY 25/3:

- Chủ tịch: 7 giờ, dự phiên chính thức đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. 14 giờ, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 16 giờ, làm việc giải quyết vướng mắc công trình Trường mẫu giáo Đông Phước và Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm, mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Đông Phước, thị trấn Mái Dầm cùng dự (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

  - PCT. Thường trực: 7 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phước, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường xã Đông Phước.

  - PCT. Thường trực: 13 giờ, dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Trung tâm Y tế huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Đường tỉnh 927C, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân cùng đi, điểm tập trung tại đầu tuyến (đường Hùng Vương, thành phố Ngã Bảy). 13 giờ, dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ Kho bạc Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Kho bạc Châu Thành.

-  PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đông Thạnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Đông Thạnh cùng đi.

THỨ NĂM, NGÀY 26/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp tỉnh thông qua dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự họp tỉnh nghe báo cáo định hướng xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 - PCT. Thường trực: 7 giờ, dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. 13 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Trung tâm Y tế huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30', dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường xã Đông Phú. Chiều họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện.

-  PCT.KT:  7 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đảng viên Chi bộ Kho bạc Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Kho bạc Châu Thành. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 27/3:

- Chủ tịch: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường xã Đông Phú. 13 giờ 30’ dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Giấy mời riêng), (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND huyện), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ, dự phiên chính thức Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT:  Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện