Lịch làm việc thứ 3
Đóng

THỨ BA, NGÀY 26/5:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 8 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, mời Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội,  Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.Thường trực: 7 giờ, dự Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV - năm 2020, điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh. 13 giờ 30’, dự Hội nghị điển hình tiến, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Giấy mời riêng), đ iểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.