Lịch làm việc thứ 2
Đóng

 

THỨ HAI, NGÀY 18/3:

- Chủ tịch, PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30 phút, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, làm việc với Đ/c Bí thư Huyện ủy báo cáo tình hình  Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đề nghị Chi cục thống kê chuẩn bị báo cáo công tác chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, làm việc với một số ngành về tình hình quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn huyện, mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,  đại diện lãnh đạo: Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành, Chi cục Thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo) (thay Giấy mời), điểm tại phòng làm việc PCT.KT-UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.