Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 


 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4
Đóng

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

I. CÔNG THƯƠNG

    1.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp bổ sung, sửa đổi)

    2.Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu (MỨC 4)

    3.Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (MỨC 4)

    4.Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho tổ chức, cá nhân

    5.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép được cấp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hết hiệu lực)

II. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    1. Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (đối với trường hợp bị mất Bằng tốt nghiệp THCS bản chính)

    2. Cấp giấy phép dạy thêm cấp TH, THCS (đối với dạy thêm ngoài nhà trường)

    3. Cấp giấy phép dạy thêm cấp TH, THCS (đối với dạy thêm trong nhà trường) (MỨC 4)

    4. Cho phép thành lập trường Mầm non

    5. Cho phép thành lập Trường Tiểu học

    6. Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở

    7. Chuyển trường cho học sinh (MỨC 3)

    8. Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp THCS (MỨC 3)

    9. Đình chỉ hoạt động trường Mầm non

    10. Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học

    11. Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

    12. Giải thể trường Mầm non

    13. Giải thể trường Tiểu học

    14. Giải thể trường Trung học cơ sở

    15. Sáp nhập, chia tách trường Mầm non

    16. Sáp nhập, chia tách Trường Tiểu học

    17. Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở

    18. Tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước học (MỨC 3)

    19. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học (MỨC 3)

    20. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

III. GIAO THÔNG VẬN TẢI

    1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

    2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

    3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

    4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

    5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

    6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp đổi Giấy

    7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác

    8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy

    9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác.

    10. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

    11. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

    12. Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông

    13. Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa

    14. Chấp thuận mở bến khách ngang sông

    15. Chấp thuận mở bến thủy nội địa.

    16. Thủ tục xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    1. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, địa điểm, ngành nghề, vốn…) (MỨC 4)

    2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (MỨC 3)

    3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (MỨC 4)

    4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (MỨC 3)

    5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) (MỨC 3)

    6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp mất) (MỨC 3)

    7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã) (MỨC 3)

    8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi loại hình Hợp tác xã) (MỨC 3)

    9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi nơi đăng ký kinh doanh) (MỨC 3)

    10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi số lượng xã viên, người đại diện, Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã) (MỨC 3)

    11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi tên Hợp tác xã) (MỨC 3)

    12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi trụ sở chính) (MỨC 3)

    13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã) (MỨC 3)

    14. Chia tách Hợp tác xã

    15. Đăng ký sáp nhập, hợp nhất Hợp tác xã

    16. Thẩm định Hồ sơ mời thầu ( HSMT) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

    17. Thẩm định Hồ sơ yêu cầu (HSYC) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện để chỉ định thầu

    18. Thẩm định kế hoạch đầu tư công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

    19. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

    20. Thẩm định, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

V. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    1. Đánh giá nghiệm thu Đề tài, Dự án cấp huyện

    2. Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp huyện

    3. Tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm.

VI. LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

    1. Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội đi nơi khác

    2. Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

    3. Giải quyết bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg.

    4. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngủ, thôi việc.

    5. Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

    6. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt đông kháng chiến bị địch bắt tù, đày

    7. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

    8. Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh

    9. Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần đối với thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng

    10. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

    11. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

    12. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

    13. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    14. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    15. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phòng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

    16. Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

    17. Giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg.

    18. Giải quyết trợ cấp cứu trợ đột xuất

    19.Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

    20. Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg.

VII. NỘI VỤ

    1. Đăng ký tổ chức Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

    2. Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức Tôn giáo

    3. Đề nghị cấp đổi khen thưởng cấp tỉnh.

    4. Đề nghị khen cao cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài.

    5. Đề nghị khen cao thành tích đột xuất

    6. Đề nghị khen cao thành tích kinh tế - xã hội trình Trung ương (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

    7. Đề nghị khen cao thành tích theo chuyên đề

    8. Đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (cán bộ tham gia kháng chiến, nhân dân nuôi chứa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen).

    9. Đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến cho nhân dân nuôi chứa (đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng)

    10. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân

    11. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho tập thể

    12. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài

    13. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

    14. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tổng kết thành tích kinh tế - xã hội (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc)

    15. Đề nghị xác nhận thành tích tham gia kháng chiến.

    16. Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất (Giấy khen UBND huyện) (MỨC 3)

    17. Giải quyết hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

    18. Giải quyết hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong huyện.

    19. Giải quyết hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.

    20. Giải quyết việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

VIII. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

    1. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

    2. Cấp mới Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

IX. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

    1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp cấp giấy CNQSDĐ mới) có thực hiện nghĩa vụ tài chính

    2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp giữ CNQSDĐ cũ)

    3. Cấp đổi giấy CNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình cá nhân (không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    4. Cấp Giấy chứng nhận trong thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất

    5. Cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    6. Cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    7. Cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đồng thời là người sử dụng đất (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    8. Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình cá nhân (Không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    9. Cấp giấy xác nhận Đăng ký cam kết Đề án bảo vệ môi trường

    10. Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất cho hộ gia đình cá nhân (không thực hiện nghĩa vụ thuế)

    11. Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

    12. Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

    13. Thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp cấp mới giấy CNQSDĐ)

    14. Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp chỉnh lý trang 4)

    15. Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân

    16. Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký thế chấp bảo lãnh

    17. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

    18. Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

    19. Tách thửa đất, hợp thửa đất theo điểm k, điểm l khoàn 1 điều 99 của Nghị định 181/NĐ-BTNMT và Tách thửa đất, hợp thửa đất theo yêu cầu đăng ký biến động (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính)

    20. Thừa kế, quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp chỉnh lý trang 4)

X. THANH TRA

    1. Giải quyết khiếu nại lần 1

    2. Giải quyết khiếu nại lần 2

    3. Giải quyết tố cáo

    4. Quy trình mẫu (không tự động)

    5. Tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư

XI. TƯ PHÁP

    1. Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ (MỨC 3)

    2. Cấp bản sao giấy khai sinh trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ (MỨC 3)

    3. Cấp bản sao giấy khai sinh trường hợp cấp xã không còn lưu sổ bộ (trong nước)

    4. Cấp bản sao giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1954-1975 (MỨC 3)

    5. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (MỨC 3)

    6. Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (MỨC 3)

    7. Cấp lại bản chính giấy khai sinh (MỨC 4)

    8. Cấp lại bản chính quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (MỨC 3)

    9. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, tiếng Việt và chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ

    10. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc chữ ký người dịch thuật

    11. Chứng thực hợp đồng cho muợn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

    12. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

    13. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

    14. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

    15. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

    16. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

    17. Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

    18. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

    19. Chứng thực văn bản khai nhận di sản đối với động sản

    20. Chứng thực văn bản thỏa thận phân chia di sản đối với động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

XII. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

    1. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ bán sim, card điện thoại di động

    2. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ Internet

    3. Tiếp nhận hoạt động thể dục thể thao (TDTT) và dịch vụ TDTT trong phạm vi thị xã

    4. Tiếp nhận quảng cáo, trò chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức Hội chợ trong phạm vi huyện

XIII. VĂN PHÒNG UBND CẤP HUYỆN

    1. Tiếp nhận và xử lý đơn thư

    2. Xác nhận cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

    3. Xác nhận danh sách Hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

    4. Xác nhận danh sách theo chế độ cử tuyển

XIV. XÂY DỰNG

    1. Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình

    2. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500)

    3. Cấp Giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

    4. Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác (nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố…).

    5. Cấp Giấy phép xây dựng công trình

    6. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

    7. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

    8. Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị

    9. Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

    10. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

    11. Gia hạn Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác (nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố…)

    12. Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

    13. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000

    14. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

    15. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

    16. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

    17. Thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng

    18. Xác nhận quy hoạch

XV. Y TẾ

    1. Thẩm định địa điểm hành nghề Dược tư nhân (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề) (MỨC 3)

    2. Thẩm định địa điểm hành nghề Y tư nhân (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề) (MỨC 3)

    3. Xác nhận Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược tư nhân (MỨC 4)

    4. Xác nhận Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (MỨC 4)

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn