Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành tổ chức tập huấn tập huấn bồi thường nhà nước năm 2019
 97
 09/08/2019
0/2019_08_09-16_33_36host.jpg

0/2019_08_09-16_33_36host.jpg

Ngày 02/8/2019, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về giải quyết bồi thường và kỹ năng; nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2019. Thừa ủy nhiệm đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Châu Thành, đồng chí Ngô Bửu Thiện, Trưởng Phòng Tư pháp dự và phát biểu khai mạc hội nghị.
Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có 84 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo và công chức 12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng BCHQS, Trưởng Trạm Y tế và công chức: Tư pháp và Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày một số nội dung mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 như phạm vi điều chỉnh; đối tượng được bồi thường; nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; quyền yêu cầu bồi thường; thời hiệu yêu cầu bồi thường; căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường, của người thi hành công vụ gây thiệt hại; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về giải quyết bồi thường và kỹ năng, nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường và các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Bửu Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn huyện; khẳng định nội dung tinh thần của Luật đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng để cá nhân, tổ chức bị thiệt hại bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung. Đồng thời, đây là đạo luật quan trọng đầu tiên ở nước ta quy định đầy đủ, đồng bộ tất cả các vấn đề liên quan đến chế độ trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với các thiệt hại do cán bộ công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân nhân, vì nhân dân, khẳng định mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức đều phải tuân thủ theo quy định của hiến pháp, pháp luật, thúc đẩy thực hiện chế độ bảo hộ của nhà nước đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong đó có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Về phía các đồng chí tham dự hội nghị là lãnh đạo ngành huyện và UBND các xã, thị trấn, đồng chí Ngô Bửu Thiện đề nghị cần quan tâm chỉ đạo, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ này tại các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; quan tâm bố trí, kiện toàn, sắp xếp kịp thời công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc được giao, công tâm, thận trọng, khách quan trong khi thực thi công vụ, tránh để xảy ra sai phạm gây thiệt hại làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tiếp tục quan tâm, tăng cường cử cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước do Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước trên cơ sở trách nhiệm, thẩm quyền được giao cần chủ động, tích cực phối hợp với Phòng Tư pháp huyện để báo cáo, thỉnh thị, xin ý kiến Sở Tư pháp - là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh - cũng như, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật gửi Phòng Tư pháp tổng hợp để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng pháp luật.


Nguyễn Văn Sỹ