Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mái Dầm tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 214
 30/11/2018
0/2018_11_27-17_01_51admin.jpg

0/2018_11_27-17_01_51admin.jpg

Ngày 22/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mái Dầm tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đây là điểm chỉ đạo Đại hội MTTQVN cấp cơ sở của MTTQVN huyện Châu Thành.


Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn Mái Dầm không ngừng được củng cố và phát triển. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật là đến nay có 96,2% hộ gia đình văn hoá, tái công nhận 80% khu dân cư văn hóa.

Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” vận động trên 1,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho các hộ nghèo làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế. Vận động các nguồn lực khác xây cất 22 nhà tình thương trị giá gần 700 triệu đồng. Giúp đỡ hộ nghèo về vật chất lẫn tinh thần, góp phần giảm hộ nghèo từ 17,7% ở đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 7,98%. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa” trên 300 triệu đồng, đã hỗ trợ làm mới 10 căn nhà tình nghĩa.

Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị tại cơ sở được phát huy. Hằng năm Ủy ban MTTQVN thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp đều đạt loại tốt.

Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chương trình hành động của MTTQVN thị trấn Mái Dầm nhiệm kỳ mới là “ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Mái Dầm  trở thành văn minh đô thị”.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 36 vị tham gia Ủy ban MTTQVN thị trấn Mái Dầm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (ảnh)

Sau Mái Dầm, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội dứt điểm từ nay đến hết tháng 11/2018.Thanh Phong

Ý kiến bạn đọc