Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1166
 29/10/2019
Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019

   THỨ HAI, NGÀY 28/10:

  - Các Phó Chủ tịch8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’làm việc về các chỉ tiêu thi đua năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - TBXH, Thanh tra, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH, Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện cùng dự (các đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 15 giờlàm việc về trường hợp tố cáo của ông Lê Văn Bé Mười, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh Tra, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi Cục thuế huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.CN: 13 giờ 30’ đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đoàn giám sát về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PCT.KT - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT: 14 giờ 15’, họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ đất trồng lúa năm 2020,  điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

THỨ BA, NGÀY 29/10

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

PCT.Thường trực, PCT.CN: 8 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Bộ CHQS tỉnh, điểm tại Ban CHQS huyện. 15 giờ, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với đ/c Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT:  làm việc tại cơ quan.

PCT.CN - UBND huyện ủy quyền đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường: 14 giờ, họp rà soát, xác định phần diện tích đất của ông Lê Hoài Duy bị ảnh hưởng thuộc dự án đường Ôtô về Trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, điểm tại UBND xã Đông Phước A.

THỨ TƯ, NGÀY 30/10:

- PCT.Thường trực: 8 giờ tiếp dân định kỳ, mời Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cùng dự, điểm tại Ban Tiếp công dân huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

  - Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp báo các Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tháng 11/2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp nghe báo cáo về hồ sơ bồi thường trường hợp của ông Nguyễn Thanh Trung bị ảnh hưởng dự án Đường tỉnh 927C; 9 giờ 00’ làm việc với ông Nguyễn Thành Trung (Giao UBND thị trấn Mái Dầm mời ông Nguyễn Thành Trung), mời Giám đốc Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện Châu Thành, đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự(Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở, đê bao, cống, bọng trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp xếp lịch trình và mời UBND các xã, thị trấn nơi có kiểm tra cùng đi), điểm tập trung tại UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 31/10:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự triển khai hướng dẫn nội dung cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tình huống A2, điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh, mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, đại diện: Thường trực HĐND, MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Kho bạc Châu Thành , Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’  họp Ban Chỉ đạo nghe báo cáo kết quả tổng hợp điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Bảng giá đất hiện hành và xây dựng bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PCT.Thường trực ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ: 7 giờ 30’, làm việc với các hội đặc thù và hội nghề nghiệp, về công tác chuẩn bị di dời cơ quan làm việc của các hội, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

THỨ SÁU, NGÀY 01/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” và triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, điểm tại hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 8 giờhọp thông qua hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Máy thụ phấn mãng cầu” (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Thịnh). 14 giờ làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đông Phú về công tác bảo hiểm y tế (UBND xã chuẩn bị nội dung báo cáo), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú.

- PCT.KT: 7 giờ 30’họp Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến)13 giờ 30’, làm việc về công tác giải phóng mặt bằng và lát gạch vỉa hè xung quanh Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện