Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 820
 05/07/2019
Từ ngày 01 đến ngày 05/7/2019

THỨ HAI, NGÀY 01/7:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội điều khiển chương trình), điểm tại sân Trụ sở UBND huyện

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Phú An, về tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã 6 tháng năm 2019, mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Công an, Quân sự, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế cùng dự, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện thông qua danh sách khen thưởng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Hoàng). 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 02/7

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, khảo sát việc xây dựng các nhà văn hóa xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Đông Phước A cùng dự, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu, về tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn 6 tháng năm 2019, mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Công an, Quân sự, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế cùng dự, điểm tại Hội trường Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trương Thị Lánh và ông Trương Văn Út (đã chết - bà Trương Thị Lánh đại diện) và trưng dụng đất của bà Nguyễn Thị Hiệp để thi công vị trí trụ số 02, dự án đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, địa bàn thị trấn Mái Dầm. (Phòng tài nguyên và Môi trường chuẩn bị phương án), (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Hoàng). 14 giờ, làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 7 giờ 30’,  cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 03/7

- Chủ tịch:  7 giờ 30’, dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, mời Thường thực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện cùng dự, điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 14 giờ, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch:  15 giờ, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, làm việc với Ban tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng cấp huyện lần thứ XI, năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 9 giờ, họp kết quả giám định, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban CHQS huyện, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức HòaĐường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp: 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS huyện, Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 THỨ NĂM, NGÀY 04/7:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’,  dự thông qua thiết kế nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Phú Hữu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện mời đơn vị tư vấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo mời Hiệu Trưởng trường THCS Phú Hữu dự), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Đảng ủy xã Đông Phú, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú.

- PCT.CN, PCT.KT: 14 giờ, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng: 9 giờ 30’, dự nghe báo cáo kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI năm 2019, điểm tại Phòng họp trong trụ sở các Hội đặc thù tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 05/7:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tháng 7/2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp xem xét thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Công an huyện chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II -UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự sơ kết 6 tháng Đảng ủy xã Đông Phước A, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước A.

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 06/7:

- Chủ tịch: 7 giờ dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019, điểm tại Khu hành chính thành phố Vị Thanh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 07/7:

- PCT. Thường trực: 7 giờ dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019, điểm tại Khu hành chính thành phố Vị Thanh.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện