Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 871
 10/06/2019
Từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 10/6:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng Nội vụ và đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 15 giờ 30’, dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: 6 giờ 30’, dự Lễ phát động ra quân thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại thị trấn Ngã Sáu (Đường Hùng Vương, đoạn dãy phân cách 1,5km hướng về Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu). 8 giờ, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

THỨ BA, NGÀY 11/6

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp sơ kết tình hình công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Giấy mời riêng), (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 9 giờ, họp triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, Điện lực, Chi cấp thoát nước Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, xã Phú Hữu; Hiệu trưởng 02 Trường trung học phổ thông Ngã Sáu và Phú Hữu cùng dự (các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện, Y tế, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Lan). 15 giờ 30’, nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, nghe báo cáo ý kiến đánh giá tác động môi trường, công nghệ của dự án  “Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1”, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, họp bàn xây dựng trụ sở hợp tác xã trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND xã: Phú An, Phú Hữu, Đông Thạnh, thị trấn Ngã Sáu (UBND các xã, thị trấn mời Giám đốc các HTX trên địa bàn: Khánh Hội, Thành Lợi, Thạnh Lợi, Cửu Long), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

PCT.CN - UBND huyện giao đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Ban thường trực Ban Thực hiện cưỡng thu hồi đất mời các thành viên vận động (lần 1) bà Nguyễn Thị Hiệp bàn giao mặt bằng để thi công dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa.

THỨ TƯ, NGÀY 12/6:

- Chủ tịch: 9 giờ, dự làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, làm việc với ngành thống kê và các ngành tổng hợp của huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực, PCT. KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 71 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức HòaĐường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, họp bàn phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT.KT - UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 08 giờ, dự thẩm định điều kiện năng lực của nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Bất động sản Hưng Phát đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại và Khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm, điểm tại Phòng họp số 2 - Sở Xây dựng.

THỨ NĂM, NGÀY 13/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư BOT - Phú Hữu thống nhất về phạm vi bán kính bến khách ngang sông cách Cầu dân sinh Phú Hữu để xem xét điều chỉnh nội dung của Hợp đồng BOT xây dựng cầu dân sinh Phú Hữu theo đúng quy định (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp UBND huyện rà soát kết quả thực hiện ý kiến kết luận và văn bản chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và các báo cáo, tờ trình trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2019, mời Ủy viên UBND huyên, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, BHXH, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Châu Thành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP và đ/c Ai, Duy, Hoàng, Thịnh).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, khảo sát các điểm xây dựng các nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Đảng ủy, UBND xã Đông Phước A cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, nghe dự thảo biên bản bàn giao mặt bằng khu tái định cư Đông Phú, mời Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và UBND xã Đông Phú cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, NGÀY 14/6:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Kinh tế và hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Giấp mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, làm việc giải quyết khiếu nại về chế độ tiền lương của công chức (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).  

- PCT. Thường trực: 6 giờ, dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động Chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2019, điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. 8 giờ, dự Hội nghị kết luận địa bàn công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 14 giờ, dự Hội nghị rút kinh nghiệm kết luận địa bàn công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (UBND xã Phú An, Ban CHQS huyện phối hợp chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại UBND xã Phú An.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’,  đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xây dựng, tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, mời 02 Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; HĐND, UBND và công chức Tư pháp và Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường I  - UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện