Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 894
 06/05/2019
Từ ngày 06 đến ngày 10/5/2019

THỨ HAI, NGÀY 06/5:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, hội ý trong Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 15 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: điều trị bệnh (hết tuần).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình vướng mắc của dự án Nhà máy luyện, cán thép SunPro, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 8 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát, đánh giá công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, UBND, Công an các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện; 14 giờ, họp bàn việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Văn hóa Thông tin, Trung tâm Y tế, Liên đoàn Lao động, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện,  UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ BA, NGÀY 07/5:

- Chủ tịch: 8 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc giải quyết vướng mắc và tiến độ thực hiện hồ sơ quyết toán dự án Cầu dân sinh Phú Hữu có thu phí (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo và mời nhà đầu tư), mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp báo tháng 5/2019 giữa Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch năm 2018 và Triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019, điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 08/5:

- Chủ tịch: 7 giờ, dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự, điểm tại Công ty TNHH MTV VINAFCO Hậu Giang, Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú.

- Chủ tịch, PCT.KT: 8 giờ, cùng đ/c Bí thư Huyện ủy, khảo sát chợ Ngã Sáu, điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy. 9 giờ 30’, làm việc về tiến độ đầu tư dự án chợ Ngã Sáu, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo, bản đồ và mời nhà đầu tư) (LĐVP: Đ/c Chiến).   

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp UBND huyện sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2019, mời thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 09/5:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Phú An (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với ngành văn hóa và thông tin huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo trung tâm), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

 - PCT.CN: 8 giờ, họp bàn xin ý kiến các dự án của Nhà đầu tư xin đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

  THỨ SÁU, NGÀY 10/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp bàn về nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh, mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ VN; Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc, Chi cục Thuế, Chi Cục Thống kê, Ban Ban QLDA-ĐTXD, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục Thi hành án dân sự, Công ty Cấp Thoát nước - CTĐT, Chi nhánh  huyện, Điện lực Châu Thành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, làm việc với chi ủy chi bộ và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết 01 năm (năm 2018) thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, điểm tại điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 8 giờ, họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 5/2019, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp bàn thống nhất phương án giải thể các HTX trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thuế; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng CSXH huyện cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 10  giờ, họp bàn tham gia tổ chức ngày Hội tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện