Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 940
 12/02/2019
Từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019

THỨ HAI, NGÀY 11/02:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự họp báo sau Tết, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự họp báo sau Tết nguyên đán năm 2019 của Thường trực Tỉnh ủy, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Các Phó Chủ tịch: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 12/02:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự khánh thành Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Châu Thành (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch:13 giờ 30’, kiểm tra công tác tuyển quân ở các xã, thị trấn.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Thúy).

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 13/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác tuyển quân ở các xã, thị trấn (cả ngày).

- PCT. Thường trực, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM, NGÀY 14/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản Trung ương, Tỉnh ủy, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp rà soát lại giá đất bồi thường dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, mời Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.KT:  7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây trên địa bàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Duy). Chiều  làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 15/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 8 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng Khu trung tâm điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú, điểm tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 16/02:

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 17/02:

- Đ/c Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện