Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 556
 09/01/2019
Từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019

THỨ HAI, NGÀY 07/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- PCT.Thường trực: học lớp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ (hết tuần).

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
13 giờ 30’, họp trao đổi giải quyết trường hợp của ông Dương Văn Mười, bị ảnh hưởng dự án Điện lực Sông Hậu 1 (Giấy mời riêng), điểm tại tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Sở Nội vụ về việc xác lập tính pháp lý của các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch và công chức phụ trách địa chính UBND các xã: Đông Phước A, Đông Thạnh, Đông Phước, Phú An, thị trấn Ngã Sáu, Đông Phú (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30’, tiếp tục làm việc với Sở Nội vụ về việc xác lập tính pháp lý của các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch và công chức phụ trách địa chính UBND các xã: Phú Hữu, Phú Tân, thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Phòng tiếp công dân - UBND huyện. 14 giờ, dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 01/2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ BA, NGÀY 08/01:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Lao động thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch (báo cáo kinh phí phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi); Nội vụ (báo cáo việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên tại huyện và phương án bố trí cán bộ quản lý một số trường học trên địa bàn); Văn hóa - Thông tin (báo cáo việc chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi); Ban QLDA - ĐTXD huyện (báo cáo tình hình triển khai một số công trình XDCB và tiến độ giải ngân) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 14 giờ, làm việc với Công ty TNHH BOT - Phú Hữu, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phú Hữu, Phú Tân cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Công ty TNHH BOT - Phú Hữu), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, làm việc với Công an huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các điểm nóng trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 13 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 14 giờ, dự công bố Quyết định về công tác cán bộ, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

THỨ TƯ, NGÀY 09/01:

- Chủ tịch: 8 giờ,  dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, mời đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).
13 giờ 30’
, h
ọp đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’,  dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Phú An. 13 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Ai).

THỨ NĂM, NGÀY 10/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30' dự xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Phú Hữu. 13 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu (cả ngày). (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường xã Phú Tân. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Đ/c: Ai ).

THỨ SÁU, NGÀY 11/01:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018, triển khai Nghị quyết và Chương trình công tác quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu (Giấy mời riêng)  điểm tại UBND xã Phú Hữu (cả ngày). (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- PCT.Thường trực UBND huyện ủy quyền trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tổ chức triển khai Luật  Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch, vào lúc 7 giờ 30’, điểm Hội trường I-UBND huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung, chương trình và mời thành phần dự).

THỨ BẢY, NGÀY 12 /01:

- Đ/c Ngô Bửu Thiện, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 13/01:

- Đ/c Tô Trí Hóa, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện